Meer informatie
Meer informatie
Foto
Video
Algemene info
Kennis&Ervaring
Methodiek
Geloof en hulpverlening
 • Bekostiging: (vaste) eigen bijdrage
  Tarieven:

  €60,- per uur
  Ik bied ook verschillende hulparrangementen aan en ook e-consulten. Voor meer info: zie mijn website.

  Aanmelden:

  Via website

  Reguliere werktijden:
  • Binnen kantoor uren
  • Buiten kantoor uren
  Gespecificeerde dagdelen:
  • Maandagavond
  • Woensdag overdag
  Gespreksduur:

  Individuele gesprekken: 60 minuten
  Relatiegesprekken: 120 minuten

  Duur van een hulpverleningstraject:

  Ongeveer 6 maanden

  Voertaal hulpverlening:
  • Nederlands
  • Engels
  Bereikbaarheid met openbaar vervoer: Redelijk goed bereikbaar
  Toegankelijkheid:
  • Beperkte parkeergelegenheid
  • Telefonisch bereikbaar binnen kantooruren
  • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren
  Bijzonderheden:
  • Online therapie aanbod
  • Hulpverlener is ervaringsdeskundig
  Overige informatie:

  Ik heb een praktisch boek geschreven over Bijbels pastorale hulp aan mensen die strijden tegen seksueel ongewenst gedrag. Zie ook website www.strijdlust.net

 • Voor en achternaam: Harko IJkema
  Geboortejaar vd hulpverlener: 1964
  Geslacht van de hulpverlener: Man
  Provincie: Zuid-Holland
  Adres: Kinkelenburg 80
  Dordrecht
  3328 AH
  Nederland
  Telefoon: 06 11960674
  Hulpverlener werkt voor: Christenen uit alle kerkelijke achtergronden
  Hulpverlener heeft bijzondere affiniteit met: evangelische achtergrond
 • Afgeronde opleidingen:

  HBO maatschappelijk werk
  VO verslavingstherapeut

  Specifieke scholing:

  Hoger management opleiding
  Motiverende gespreksvoering

  Relevante werkervaring van de hulpverlener:

  hulpverlener en projectleider in crisisopvangcentrum van de vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam: 1987 - 1999

  hulpverlener en manager bij De Hoop Ggz in Dordrecht: 1999 - heden

  Kwaliteitskenmerken:
  • Door overheid erkende beroepsdiploma(s)
  • Aangesloten bij beroepsvereniging
  Nadere toelichting kwaliteitskenmerken:

  Sta ingeschreven in het beroepsregister Maatschappelijk Werk
  Sta ingeschreven op het registerplein

 • Werkwijze:

  De methodiek die ik hanteer is voor een bbelangrijk deel beschreven in mijn boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is’. De hulpvrager wordt verzocht dit boek voor zichzelf aan te schaffen. Aan de hand van de werkwijze die in het boek staat beschreven wordt stap voor stap de weg van herstel bewandeld. Klik HIER om een stuk van de inhoud van het boek 'Strijdlust, als lust een strijd is' in te zien. Je krijgt dan een aardige indruk hoe er gewerkt gaat worden.

  Methodische interventies:

  Cognitieve gedragstherapie
  Psycho educatie
  Motiverende gespreksvoering
  Systeemtherapie
  Thuiswerkopdrachten
  Accountability

 • Visie op verandering en herstel:

  Bij het verlenen van hulp aan mensen die op het terrein van seksualiteit zijn vastgelopen ben ik er van overtuigd dat aan de basis van radicale en bestendige verandering, een inwendige geestelijke vernieuwing nodig is. Het moet een zaak van het hart zijn en niet enkel aangeleerde gedragsaanpassingen. Ik geloof dat deze verandering van binnenuit op een diepe en krachtige manier tot stand komt als dit het resultaat is van wat de liefde van Jezus Christus uitwerkt in de persoon die zich voor Hem openstelt. Als dat gebeurt zal er een groeiend verlangen ontstaan om de man of vrouw te worden zoals God dat bedoeld heeft. Een nieuwe gezindheid / levensinstelling zal zich gaan vormen waarbij de Bijbel als het onfeilbare Levende Woord richtinggevend is voor leer en leven. De Heilige Geest geeft de persoon de motivatie én de kracht om weerstand te bieden tegen de zonde, een rein en toegewijd leven te leiden en een hoopvol perspectief te krijgen voor de toekomst. Onder leiding van de Heilige Geest en met behulp van beproefde en aan de Bijbel getoetste en onderworpen methodieken, help ik de hulpvrager nieuwe inzichten eigen te maken, zondige gedragspatronen te ontmaskeren en gezonde vaardigheden aan te leren.

  Toepassing van Bijbelse principes:

  Het afleggen van zondige gewoontes, het belijden van zonden, de noodzaak van bekering en het vergeving vragen en schenken zijn essentieel om de weg te bewandelen waar God Zijn zegen aan kan geven. Dit proces ga ik samen met de hulpvrager bewandelen. Hierbij is het essentieel dat de hulpvrager een gezond persoonlijk geestelijk leven gaat opbouwen en zo de wil van God gaat leren verstaan voor het eigen leven. De hulpvrager leert een intieme relatie met God op te bouwen in ‘stille tijd’, aanbidding en een eigen gebedsleven.

  Bijbel en gebed:

  Elk gesprek begin ik met gebed voor Gods leiding en hulp. Ik nodig de hulpvrager uit, indien hij dat voor zichzelf ook wil, om zelf ook te bidden. Tijdens het gesprek kan soms een gebedstijd ingeruimd worden om voor het aangezicht van God te komen en ‘wijsheid en openbaring' te zoeken in bepaalde zaken.
  Aan het einde bid ik voor Gods zegen voor de periode die voor ons ligt.

  De Bijbel is het krachtige Woord van God wat onder leiding van de Heilige Geest zijn uitwerking krijgt in het leven van de hulpvrager. Daarom is bestudering van, en uitleg over, relevante Bijbelgedeeltes vast onderdeel van de hulpverlening.

  Bevrijdingspastoraat:

  Er wordt afstemming gezocht met de kerkelijke gemeente waar de hulpvrager vandaan komt en waar mogelijk samen dit traject bewandeld.