Onze aandachtsgebieden

HULPVERLENING

Purity4Life wil zich inzetten om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van christen-hulpverleners en pastoraal medewerkers die vaardig zijn het geloof te integreren op een deskundige en doordachte wijze in de hulp aan mensen met een porno / seksverslaving. De grondslag van onze samenwerking vormt dan ook het gemeenschappelijk verlangen om het geloof en Gods woord op een evenwichtige manier te integreren in het professionele handelen. En hier ook verder in wil leren groeien.

Ondanks de verschillende accenten die iedere persoon of organisatie hierbij legt, geloven wij dat op deze manier zichtbaar zal worden hoe God Zijn wijsheid, gaven en talenten geeft aan de gelovigen om anderen tot zegen te zijn.

Wij geloven dat het belangrijk is dat de geboden hulp transparant en duidelijk beschreven is. In een tijd waarin er een groeiend aanbod is voor hulp aan porno / seksverslaafden (ook door christen hulpverleners) is het lang niet altijd duidelijk wat men van die hulp precies kan verwachten. En dit geldt ook voor de vraag op welke manier het christelijk geloof een plaats krijgt in de concrete hulp die gegeven wordt.

Voor hulpvragers, en kerken die naar deze hulpverleners verwijzen, schept het vertrouwen als deze duidelijkheid er wel is!

PREVENTIE & VOORLICHTING

Wij geloven dat voorlichting essentieel is om het groeiende probleem van porno / seksverslaving tegen te gaan. Ook hier geldt het bekende gezegde: voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij voorlichting over seksualiteit en een gezonde leefstijl aan ouders en hun kinderen. Op scholen, maar ook in kerken en gemeenten.

Onze maatschappij kent een vrije seksuele moraal. Met alle desastreuse gevolgen van dien voor kinderen, gezinnen en relaties. Wij geloven dat het Goddelijke ontwerp van de menselijke seksualiteit zoals dit in de Bijbel tot ons komt, Gods liefde voor ons weerspiegelt.

God, onze Schepper, weet welk maaksel wij zijn en hoe kwetsbaar onze seksualiteit is. Daarvoor heeft Hij het huwelijksverbond gegeven welke beschermende en veilige kaders biedt voor de seksualiteit als dit vanuit liefde plaatsvindt.

Purity4Life wil de samenwerking zoeken met christenen die actief zijn in preventie- en voorlichtingwerk op het terrein van seksualiteit en dit doen vanuit het Bijbels gedachtengoed.

TRAINEN VAN HULPVERLENERS

Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met cliënten die strijden met seksueel ongewenst gedrag. Niet iedere hulpverlener vind het makkelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Daarbij komt dat ook specifieke kennis en scholing vaak heeft ontbroken. En als er wel enige kennis is, dan mist men vaak de deskundigheid en vaardigheden om deze problematiek vanuit een professionele en Bijbels pastorale benadering te behandelen.

Purity4Life wil hulpverleners de mogelijkheid geven dit te ontwikkelen middels training en scholing. Purity4Life wil hierin samenwerken met christenen en organisaties die zich hebben gespecialiseerd in het geven van training en onderwijs en die daarbij het Bijbels denken kunnen integreren, en kunnen toespitsen op hulp aan mensen met een porno of seksverslaving.

Deze training kan in de toekomst de basis gaan vormen voor een nog te ontwikkelen ‘kwaliteitskeurmerk’ voor christen hulpverleners / pastorale werkers die specifiek op dit gebied werkzaam (willen) zijn.

Kerken en gemeenten die waarde hechten aan Bijbelgetrouwe hulp kunnen vervolgens met vertrouwen hun eigen achterban doorverwijzen naar hulpverleners die met deze kennis toegerust zijn en hulp verlenen.

TOERUSTING KERKELIJK WERKERS

De invloed van porno dringt ook de kerk van Jezus Christus binnen. Toch blijft dit onderwerp nog steeds een groot taboe en is het nauwelijks bespreekbaar.

Gemeenteleden voeren vaak heel lang hun strijd met porno in stilte totdat een keer de bom barst. Het pastoraat is vaak ook verlegen met dit onderwerp en ouderlingen / oudsten en diakenen weten ook niet altijd wat de beste weg is om te bewandelen. Bijvoorbeeld als een gezin uiteen dreigt te vallen door pornoverslaving of overspel.

Toch is doorverwijzing naar een professionele hulpverlener niet altijd noodzakelijk. De kerk kan vaak heel goede ‘eerste lijns zorg’ bieden. En ook als er wél professionele hulp nodig is, dan kan de kerk haar herderlijke zorg voortzetten als men over de juiste vaardigheden en kennis beschikt.

Purity4Life wil hierin samenwerken met christenen die actief zijn op het terrein van Bijbels onderwijs, discipelschapstraining en Bijbelse pastorale zorg, om zo de gemeente van Jezus Christus hierin toe te kunnen rusten.

KORTDURENDE (CRISIS) OPVANG

Purity4Life wil op termijn een crisisopvang realiseren voor mannen die accuut hun thuissituatie moeten verlaten ten gevolge van het openbaar worden van seksueel ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld overspel of langdurige pornogebruik. Als dit bekend wordt binnen een relatie is het soms niet langer mogelijk om als stel samen onder hetzelfde dak te verblijven. De man zal doorgaans degene zijn die zijn koffers pakt en elders verblijf gaat zoeken.

Maar waar moet hij dan heen? Vaak zien we dat hij ergens op een goedkoop achterafkamertje in een flat gaat zitten. Of in een caravan op de camping. Zo’n accute crisissituatie brengt enerzijds grote risico’s met zich mee omdat beiden erg kwetsbaar en vatbaar zijn om te zwichten voor allerlei verleidingen en andere verkeerde keuzes. Anderzijds is zo’n crisissituatie een geweldige kans om met de juiste hulp tot levensveranderende keuzes te komen.

Purity4Life wil een veilige plek bieden waar de man tijdelijk kan verblijven en aan zich zelf kan werken. Een plek waar de principes uit Gods Woord worden geleerd en gepraktiseerd. Ook willen we de partner ondersteunen in dit proces en waar mogelijk toewerken naar relatieherstel.

Deze crisisopvang zal geen GGZ instelling zijn. En ook geen instelling waar een team werkt die de zelfzorgtaken van deze tijdelijke bewoners overneemt. Net als in een studentenhuis kan men een kamer huren in het opvangcentrum waarbij de zelfzorgtaken te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bewoner blijft: zelf voor je eten en drinken zorgen, je eigen bed- en linnengoed regelen, zelf de was en afwas doen, het huis schoonhouden etc. Door de verantwoordelijkheid hiervoor bij de bewoners te laten, wordt voorkomen dat wij de functie van een hotel of zorginstelling op ons nemen waarvoor allerlei eisen gelden (zoals regels vanuit de kwaliteitswet zorginstellingen, HACCP regelgeving etc).

Ons idee is dat de bewoner voor een korte periode een ‘kamer’ huurt en daarbij de hulp ‘inkoopt’ die nodig is. Het team wat de hulp verleent zijn mensen die bijvoorkeur aangesloten zijn bij het Purity4Life netwerk en die de verschillende kerkelijke gezindtes vertegenwoordigen.

Het is in zo’n constructie heel goed mogelijk dat hulpverleners die reeds een eigen praktijk hebben, ook inzetbaar zijn voor deze crisisopvang en daar begeleiding geven volgens vastgestelde tarieven. Een soort ZZP-er.

Hoe deze crisisopvang verder vorm te geven, daar willen we graag met belangstellenden over doorpraten. Het is ook mogelijk dat we eerst gaan onderzoeken of opvang in zogenaamde gastgezinnen een vorm is dat aansluit bij de hulpvraag en of zoiets ook daadwerkelijk uitvoerbaar is.

Spreekt dit onderdeel u aan en ziet u mogelijkheden om hierin samen te werken of wilt u hier graag eens met ons over van gedachten wisselen? Neemt u dan aub contact met ons op.